Nowe przepisy od ULC

Dnia 21.04.2020 r. ULC zamieścił  na swojej stronie internetowej dość istotną informację, którą pragniemy Wam przekazać. Cytując:

Ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną przez epidemię COVID-19 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zwrócił się z prośbą do Komisji Europejskiej o zmianę daty stosowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Komisja Europejska uwzględniła prośbę Polski i większości państw Unii Europejskiej. Termin stosowania przepisów, które zgodnie z art. 23 ww. rozporządzenia miały być stosowane od 1 lipca 2020 r., został przesunięty o 6 miesięcy, co oznacza, że zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że do czasu obowiązywania nowych przepisów europejskich, operatorów bezzałogowych statków powietrznych obowiązują przepisy krajowe.

Nowe przepisy od ULC

Oznacza to, że do końca 2020 roku latamy na obecnych przepisach. To znaczy:

  • Świadectwa kwalifikacji nie wymagają drony poniżej wagi 600 g
  • Latając takim modelem nad terenem zabudowanym (w mieście), tylko VLOS (w zasięgu wzroku), należy zachować bezpieczną odległość od osób, obiektów budowlanych, pojazdów niebędących pod kontrolą operatora. 
  • Wszelkie loty komercyjne wymagają posiadania Świadectwa Kwalifikacji
  • Dopuszcza się latanie modelami o masie 600 g -25 kg w terenie zabudowanym bez posiadania Świadectwa Kwalifikacji, tylko VLOS (w zasięgu wzroku), zachowując bezpieczną poziomą odległość 100 m od zabudowań miast, zgromadzeń na wolnym powietrzu, odległość poziomą 30 m od osób, obiektów budowlanych, pojazdów niebędących pod kontrolą operatora. (W praktyce bardzo ciężko o takie miejsce, latajcie z głową!)
  • Loty FPV bez obserwatora (osoby, która obserwuje otoczenie wokół drona i operatora) dozwolone do wysokości 50 m, w promieniu maksymalnie 200 m od siebie i odległości nie mniejszej niż 100 m od osiedli, zabudowy lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu. Można wykonywać taki lot w mieście, jeśli znajdziemy wystarczająco dużo miejsca.


Po więcej informacji zapraszamy tutaj

Ponadto, zgodnie z komunikatem ULC z dnia 20.04.2020 r. ważność wszystkich Świadectw Kwalifikacji, których ważność upływa w okresie trwania epidemii (od 20.03.2020 r),  zostaje przedłużona do dnia upływu 90 dni od daty zakończenia stanu epidemii, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty upływu ważności uprawnień.

Art. 15zzzzh. 1. W przypadku gdy ważność uprawnień podstawowych lub dodatkowych, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 288), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych uprawnień podstawowych lub dodatkowych, ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności uprawnień.

2. W przypadku gdy ważność badań lotniczo-lekarskich, o których mowa w § 12 ust. 1, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 129), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych badań, ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności badań, pod warunkiem że orzeczenie lotniczo-lekarskie nie zawiera ograniczeń za wyjątkiem wzrokowych."

Powyższy przepis w ust. 1 ma zatem zastosowanie do wszystkich krajowych świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa ULC (w tym m.in. UAVO, PJ, PGP, UACP, UAGP), za wyjątkiem świadectw kwalifikacji FIS i AFIS, które regulowane są w art. 15zzzzg i stosuje się go wobec wszystkich ww. posiadaczy, w stosunku do których termin ważności uprawnień upłynął w okresie trwania epidemii.

Art. 15zzzzh ust. 2 ma zastosowanie do krajowych badań lotniczo-lekarskich do świadectw kwalifikacji, tam gdzie są one niezbędne do korzystania ze świadectwa (tj. zgodnie z treścią art. 105 ust. 1a i 1b ustawy - Prawo lotnicze).“

Nowe wymogi wykonywania operacji z użyciem BSP w związku z koronawirusem:

Zgodnie z doniesieniami z PANSA:

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz.U. z 2020 r., poz. 695), które określają nowe wymogi wykonywania operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)[1].

W związku z powyższym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w okresie obowiązywania ustawy operacje BSP wymagają poinformowania Agencji o planowanym locie za pomocą  poszczególnych modułów wykorzystywanego przez PAŻP systemu PansaUTM.  Jednocześnie należy wskazać, że moc obowiązującą zachowują dotychczasowe regulacje dotyczące operacji BSP, w tym w szczególności przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1497), szczególnie w kontekście obowiązku uzyskania zgody i warunków lotu od zarządzających innymi strefami lub obiektami. Obecne zasady przedstawiają się następująco:

  • od wszystkich podmiotów dopuszczonych do wykonywania lotów BVLOS  wymaga się  złożenia planu lotu w module dFPL systemu PansaUTM[2].
  • loty VLOS w części stref kontrolowanych lotnisk dla których przepisy określają obowiązek otrzymania warunków i zgody od PAŻP wymagają:
  •  CTR EPPO, EPGD, EPBY, EPMO, EPSC, EPLB złożenia planu lotu w module dFPL systemu PansaUTM. Przy pomocy systemu operator BSP otrzyma informację zwrotną dotyczącą możliwości realizacji lotu. W dniu bieżącym operator BSP komunikuje się ze służbami ATS Agencji przy pomocy modułu dPilot systemu PansaUTM, obsługiwanego przez aplikację DroneRadar;
  • w pozostałych strefach CTR złożenia formularza na 3 dni przed terminem lotów zgodnie z dotychczasowymi obowiązującymi procedurami.
  • pozostałe loty VLOS, w tym w przestrzeni niekontrolowanej, również wymagają poinformowania Agencji o planowanym i realizowanym locie. W tym celu operatorzy BSP – wykorzystując aplikację DroneRadar, będącą modułem dPilot systemu PansaUTM – są zobowiązani do informowania o locie, minimum podczas całego jego trwania,  poprzez wykorzystanie funkcji „check-in”.  Dla tej grupy lotów składanie dFPL w systemie PansaUTM jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

Przedmiotowe procedury spowodowane są troską o bezpieczeństwo ruchu lotniczego w związku ze spodziewanym w najbliższym czasie znacznym zwiększeniem lotów BSP poza zasięgiem widoczności wzrokowej operatora (BVLOS). Mając informacje o różnego rodzaju lotach dronów możliwe będzie w jak największym stopniu wsparcie operatorów BSP w bezpiecznym realizowaniu planowanych operacji.

Równocześnie w przypadku realizacji działań związanych m.in. z zapewnianiem bezpieczeństwa publicznego, czy z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w określonych wolumenach przestrzeni może zostać wprowadzony obowiązek zgłaszania wszystkich planów lotu BSP przy wykorzystaniu modułu dFPL systemu PansaUTM. Wszelkie zmiany będą wprowadzane do baz danych systemu na bieżąco. Tym samym, w przypadku implementacji rozwiązania polegającego na obowiązku zgłaszania wszystkich planów lotu BSP dla danej przestrzeni, moduł dPilot nie pozwoli na zgłoszenie check-in i poprosi operatora BSP o uprzednie złożenie planu lotu.

[1] „1. W okresie obowiązywania ustawy operacje bezzałogowych statków powietrznych mogą być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję oraz zgodnie z warunkami wykonywania lotów określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497).”

[2] PansaUTM  to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Na rozwiązanie, które od marca operacyjnie funkcjonuje na polskich lotniskach składają się autorskie rozwiązania PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

źróło: pansa

pixel