1.1. Sklep internetowy www.dji-ars.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez firmę INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000944160, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 65c, posiadającym adres e-mail: [email protected], identyfikującym się numerem NIP 6423234719, zwanego dalej „Sprzedającym”.

1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie sprzedaży profesjonalnych platform do filmowania i zdjęć z powietrza, kamer oraz akcesoriów, w tym dedykowanych do urządzeń mobilnych prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zwanych dalej „Towarem”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

1.3. Regulamin sklepu internetowego www.dji-ars.pl zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019.123 j.t. z późn. zmianami). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dji-ars.pl, w zakładce Regulamin (https://dji-ars.pl/regulamin). Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto w ramach Sklepu internetowego osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy czym „konsument” oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego przy użyciu następujących zaleceń technicznych:

- przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,

- należy mieć włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript,

należy mieć włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron.

Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.
2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 8-15) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.

2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.5 poniżej.

2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce Zaloguj się lub utwórz konto (https://dji-ars.pl/customer/account/login/), lub bez rejestracji. Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień.

2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient:

 • otwiera stronę internetową www.dji-ars.pl,
 • kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, ilości zamawianych sztuk, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego, akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz składa zamówienie na dostarczenie mu Towarów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”. W przypadku Klienta, który nie posiada konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
2.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, a także zobowiązanie do dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz pokrycia uzgodnionych kosztów transakcji.

2.7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego własność, z zastrzeżeniem punktu 2.8 poniżej, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę oraz pokryć uzgodnione koszty transakcji.

2.8. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
3.1. Dostawa Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w czasie dokonywania zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania zamówienia oraz potwierdzone w e-mailu, o którym mowa w punkcie 2.7 Regulaminu.

3.2. Termin skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty za Towar wraz z uzgodnionymi kosztami transakcji – w przypadku płatności z góry, lub licząc od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia – w przypadku płatności przy odbiorze. Termin ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w punkcie 2.8. Regulaminu, w której Klient zaakceptuje wydłużony termin dostawy, jak również Towaru oferowanego w przedsprzedaży, którego termin dostawy określany jest w opisie Towaru.

3.3. Dostawy Towaru dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników. Jedną z metod dostawy można wybrać podczas składania zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.5. Koszty i terminy dostawy mogą się różnić w zależności od wybranego przewoźnika. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w zakładce "Wysyłka i odbiór" (https://dji-ars.pl/wysylka_i_odbior). Ponadto, Sprzedający realizuje dostawy Towaru do punktów odbioru, których lista znajduje się w zakładce Wysyłka i odbiór (https://dji-ars.pl/wysylka_i_odbior). Termin odbioru Towaru dostarczonego do punktu odbioru w opcji płatności przy odbiorze, wynosi 3 dni robocze. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane. Przewoźnik informuje Klienta w formie wiadomości e-mail lub sms o szczegółach dostawy, a w szczególności o numerze przesyłki lub udostępniając link do śledzenia etapów dostawy.

3.4. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego, przesyłając mu kopię ww. protokołu.
4.1. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie i zawierają kwotę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów związanych z wybranym sposobem płatności, o których Klient informowany jest osobno, najpóźniej na początku składania zamówienia.

4.2. Do każdego zamówienia dostarczany jest dowód zakupu. Standardowo Sprzedający dokumentuje sprzedaż paragonem, który doręcza wraz z Towarem. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po otrzymaniu przez Sprzedającego niezbędnych danych do faktury. Faktury dostarczane są w formie papierowej lub elektronicznej. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

4.3. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wybierając jedną z metod płatności tj. przelew bankowy, płatność przy odbiorze. Istnieje możliwość opłacenia zamówień za pośrednictwem bramek płatności partnerów (agentów rozliczeniowych) tj. PayU, Przelewy24, Imoje. Dodatkowo można złożyć wniosek ratalny o sfinansowanie zamówienia za pośrednictwem banków: Credit Agricole, Santander Bank.

4.4. Po wyborze metody płatności realizowanej przez agenta rozliczeniowego Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności, dostarczonego przez agenta rozliczeniowego.

4.5. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub agenta rozliczeniowego w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności.

4.6. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności, w tym procedury składania reklamacji w tym zakresie, opisane są w zakładce “Płatności” (https://dji-ars.pl/platnosci)
5.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia doręczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz jego realizacji, a także formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępne są w zakładce: Odstąpienie od umowy (https://dji-ars.pl/odstapienie-od-umowy).

5.2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem poprzedzającym, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, przy czym Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostarczenia, oferowanego przez Sprzedającego, a Klient zwraca Sprzedającemu Towar, na następujący adres:

DJI ARS (INNPRO)
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik

5.3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta.

5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących konsumentami, a w przypadku konsumentów - w przypadkach umów sprzedaży:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy - powyższe dotyczy np. Usługi Serwisowej DJI Care Refresh, uruchamianej kodem dostarczanym w formie pudełkowej bądź elektronicznej;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.6. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.
6.1. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

6.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

6.3. Klienci będący konsumentami składają reklamacje Sprzedającemu w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej Sprzedającemu zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru oraz żądanie Klienta.

6.4 Klient powinien zawiadomić Sprzedającego o wadzie Towaru przed upływem roku od jej stwierdzenia, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi, z zastrzeżeniem punktu 6.5. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Dla Klientów będących konsumentami, bieg terminu do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.

6.5. Jednakże Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6.6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Obniżenie ceny nastąpi w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

6.7. Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

6.8. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

6.9. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od dnia doręczenia mu reklamacji Klienta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedający informuje o tym Klienta, podając także czas oczekiwania, w ciągu którego żądanie Klienta zostanie spełnione. Sprzedający spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż podany Klientowi w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

6.10 Klient odsyła reklamowany Towar na adres podany w punkcie 5.2. Regulaminu. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.
7.1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w opisie Towaru.

7.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki części wynikające z wady produkcyjnej Towaru zakupionego w Sklepie internetowym i może być realizowana wyłącznie na terytorium RP.

7.3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru naprawionego Towaru, wydanego mu przez Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty poinformowania Klienta o gotowości Towaru do odbioru. Po upływie tego terminu Sprzedający uprawniony będzie do potraktowania przedmiotowego Towaru, jako porzuconego w zamiarze wyzbycia się własności, w rozumieniu art. 180 k.c.

7.4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
8.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Robert Błędowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INNPRO Robert Błędowski z siedzibą w Rybniku, będący Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

8.2. Zakres danych Klienta, wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży lub utworzenia konta w Sklepie internetowym obejmuje: imię i nazwisko (firma), adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail. Klient może podać także numer NIP, dodatkowe informacje. Ponadto, serwis Sklepu internetowego automatycznie gromadzi adres IP komputerów osób korzystających ze Sklepu internetowego.

8.3. Dane osobowe Klientów są przechowywane oraz przetwarzane przez Sprzedającego w celu:

 1. świadczenia usługi konta w Sklepie internetowym;
 2. realizacji zamówienia;
 3. dostarczenia przesyłki;
 4. kontaktu z Klientem;
 5. realizacji reklamacji/gwarancji;
 6. płatności;
oraz innych celach wskazanych w Polityce Prywatności, dostępnej w zakładce wskazanej w punkcie 8.9 Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Dane osobowe przetwarzane są przez okres konieczny do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem, a w przypadku przetwarzania danych na cele świadczenia usługi konta w Sklepie internetowym - przez okres prowadzenia konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji konta na żądanie Klienta.

8.4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w procesie rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym, gdyż bez ich przekazania umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana.

8.5. Klienci, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. przenoszenia danych osobowych;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniosek należy kierować na adres siedziby Sprzedającego lub na adres mailowy: [email protected];
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.6. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klientów Sklepu internetowego bez ich uprzedniej zgody podmiotom trzecim. Sprzedający przekazuje jednak dane osobowe Klientów podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, w szczególności przewoźnikowi realizującemu dostawę, agentowi rozliczeniowemu realizującemu płatność oraz w zakresie wymaganym prawem podmiotom wskazanym przez ustawodawcę. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji, jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji roszczeń odpowiednio z tytułu rękojmi lub gwarancji, mogą być przekazane do serwisu realizującego diagnozę zgłoszonej usterki i ewentualną naprawę Towaru. Podmioty, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą przetwarzać dane osobowe Klientów, w tym kontaktować się z Klientem, w celu realizacji świadczonej usługi (dostawa zamówionego Towaru, realizacja płatności, realizacja roszczeń rękojmianych lub gwarancyjnych).

8.7. Sprzedający jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, polegających na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Klienta - ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez kupujących w rezultacie otrzymania ankiet. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail, do Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w zdaniu poprzedzającym.

8.8. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem, w szczególności zgodnie z wymogami RODO oraz ustawą, o której mowa w punkcie 1.3. Regulaminu.

8.9. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka prywatności (https://dji-ars.pl/polityka_prywatnosci).
9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

9.2 Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

9.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego można składać na adresy podane w zakładce Kontakt (https://dji-ars.pl/kontakt).

9.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

9.7. Regulamin obowiązuje od dnia 20 marca 2019 r. Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu internetowego, w zakładce Regulamin (https://dji-ars.pl/regulamin) wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych, do których odnośniki zawarte są w zakładce Regulamin (https://dji-ars.pl/regulamin) .
 • Dystrybutor zapewnia klientom nieodpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, Dystrybutor zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: elektroeko.pl
 • Najbliższy punkt odbioru zużytego sprzętu znajduje się:
  • Rybnik PSZOK ul. Sportowa (dzielnica Niewiadom) tel: 797 848 337
  • Poznań PSZOK ul. Półwiejska 42, tel: 618 596 050
  • Warszawa PSZOK ul. Zawodzie 1, tel: 22 185 52 51
  • Katowice MPGK ul. Obroki 136, tel: 32 358 76 00
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.