Konkurs! Wygraj DJI OM 5!

Uchwyć początek jesieni z DJI i wygraj najnowszy gimbal DJI OM 5!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym z okazji rozpoczęcia astronomiczej jesieni. 

Jak wziąć udział w konkursie? 

Uchwyć początek jesieni na fotografii i pochwal się nią na swoim profilu na Instagramie. 

Swoje zdjęcie oznacz @dji_ars oraz #jesienzdjiars.

Kto wygra? 

Nagrodzimy najbarwniejsze i najbardziej ujmujące ujęcie, które spełnia warunki zawarte w naszym regulaminie.

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 29.09, a wyniki poznacie dzień później na naszym profilu na Instagramie.

Powodzenia i nie zapomnijcie zapoznać się z regulaminem konkursu!

Regulamin Konkursu “Uchwyć początek jesieni”

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Organizatorem konkursu o nazwie „Uchwyć początek jesieni”, zwanym dalej „Konkursem” jest Robert Błędowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INNPRO Robert Błędowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 65c i identyfikujący się numerem NIP 6423040197, REGON 243139422, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia laureatów Konkursu oraz przekazania im przyznanych nagród, jak również zasady przetwarzania danych osobowych oraz składania reklamacji w związku z Konkursem.

1.3. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://dji-ars.pl/newsroom („Strona internetowa”) w okresie od dnia 01.12.2020 do dnia zakończenia Konkursu.

1.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotem będącym właścicielem serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu  Instagram®.

2.   CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1.    Konkurs będzie trwał od dnia 22.09.2021 r. do dnia 14.11.2021 r. Powyższy okres uwzględnia termin rozpatrywania składanych reklamacji, o których mowa w punkcie 7 Regulaminu.

2.2.    Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 29.09.2021  r. do godziny 23:59.

2.3.    Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniu  30.09.2021  r. za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie Instagram®; zwycięzca zostanie także poinformowany indywidualnie w wiadomości wysłanej za pośrednictwem konta w serwisie Instagram®.

3.   Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1.    Prawo wzięcia udziału w Konkursie ma każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce oraz posiadająca profil w serwisie Instagram®. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub za pośrednictwem fikcyjnych kont w serwisie Instagram®.

3.2.    W Konkursie nie mogą brać udziału Organizator, członkowie jego rodziny, pracownicy i członkowie rodzin pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposabiających i przysposobionych. Przez pracowników rozumie się zarówno osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3.3.    Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) staje się osoba uprawniona, która spełni łącznie następujące warunki:

a.       zrobi zdjęcie za pomocą dowolnego sprzętu ukazujące początek jesieni

b.       zdjęcie, o którym mowa w pkt a powyżej, umieści w poście na swoim profilu w serwisie Instagram®, przy czym w poście tym równocześnie:

·         oznaczy profil @dji_ars (https://www.instagram.com/dji_ars/)

·         użyje hashtagów #jesienzdjiars

c. profil Uczestnika w serwisie Instagram® będzie miał publiczne ustawienia dostępności. 

3.4. Post, o którym mowa w punkcie 3.3. lit. b powyżej traktowany będzie jako zgłoszenie konkursowe („Zgłoszenie”).

3.5. Ten sam Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń.

4.   ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

4.1.    Prawidłowość Zgłoszeń ocenia trzy-osobowa komisja konkursowa, składająca się z pracowników Organizatora („Komisja”). Komisja odrzuca Zgłoszenie:

a.    pochodzące od osoby nieuprawnionej lub niespełniającej któregokolwiek z wymogów określonych w punkcie 3.3. Regulaminu

b. niepełne, nieczytelne, niekompletne, zawierające dane nieprawdziwe lub błędne,

c. zawierające treści, w tym Zdjęcia, nieprzyzwoite, obraźliwe, niezgodne z prawem lub nie odpowiadające wymogom dobrego smaku

d.    nawiązujące do marek konkurencyjnych względem marki DJI

e.    zawierające antyreklamę Organizatora lub marki DJI

f.      usunięte z serwisu Instagram® przed datą 01.10.2021 r.

g.    opublikowane w serwisie Instagram® przed datą 22.09.2021 r.

4.2.    Odrzucone przez Komisję Zgłoszenie wyłączone jest z udziału w Konkursie.

4.3.    Uczestnik dokonując Zgłoszenia do Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności Organizatora https://dji-ars.pl/polityka_prywatnosci jak również zapewnia, że przesłane przez niego zdjęcie (zdjęcia) stanowi jego własność intelektualną i nie narusza praw osób trzecich; a wszelkie pisemne autoryzacje niezbędne do jego wykorzystania, w tym zgody na wykorzystanie wizerunku – o ile wymagane, zostały przez Uczestnika uzyskane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw czy dóbr innych osób przez Uczestnika.

5.   Przyznanie nagród w Konkursie

5.1.    Komisja dokona oceny Zgłoszeń zakwalifikowanych do Konkursu biorąc pod uwagę ich estetykę, oryginalność oraz kreatywność i wyłoni spośród nich jedno (1) Zgłoszenie zwycięskie, którego autor zostanie nagrodzony.

5.2.     W przypadku większej ilości Zgłoszeń nadesłanych przez jednego Uczestnika zasługujących na wyróżnienie, nagrodzone zostanie wyłącznie Zgłoszenie najlepsze.

5.3.    Nagrodą dla autora zwycięskiego Zgłoszenia będzie kamera DJI OM 5 o wartości 729.00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 81,00 zł (osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).

5.4.    Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2020.1426 ze zmianami), co oznacza, że Organizator pobierze od nagrodzonego Uczestnika podatek dochodowy od wygranej w Konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, przy czym pobranie kwoty podatku zostanie dokonane poprzez potrącenie z dodatkową nagrodą pieniężną, o której mowa w punkcie 5.3 powyżej.

5.5.    Organizator skontaktuje się z nagrodzonym Uczestnikiem celem ustalenia adresu do doręczeń nagród lub innego sposobu odbioru nagrody.

5.6.    Przyznana nagroda zostanie wysłana nagrodzonemu Uczestnikowi przesyłką kurierską lub przekazane w inny sposób, uzgodniony z Organizatorem, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

5.7.    W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, nieprzekazaniu przez Uczestnika danych koniecznych do wydania nagrody lub utraty przez niego prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

5.8.    Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody lub jej niewykorzystanej części. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

5.9.    Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce. Nagradzanemu Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Kolor nagród może odbiegać od wizerunku przedstawionego w materiałach promocyjnych.

5.10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięskiemu Uczestnikowi powstałej w związku z podaniem błędnego adresu do korespondencji / adresu mailowego. Podanie nieprawidłowego adresu, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5.11.  Nieodebranie nagrody wysłanej pod adres wskazany przez Uczestnika, powoduje wygaśnięcie prawa do tej nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

6.       DANE OSOBOWE

6.1.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Robert Błędowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INNPRO Robert Błędowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 65c i identyfikujący się numerem NIP 6423040197, REGON 243139422( „Administrator”).

6.2.    Poprzez udział w Konkursie Uczestnik przyjmuje do wiadomości  poniższe zasady przetwarzania jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu lub przekazanych Organizatorowi celem odebrania nagrody w Konkursie, tj. :

·               imię i nazwisko Uczestnika

·               adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym) Uczestnika

·               telefon kontaktowy Uczestnika

·               adres poczty elektronicznej Uczestnika

·               dane Uczestnika zawarte w serwisie Instagram®.

6.3.    Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

6.4.    Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu kwalifikacji do udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięskich Uczestników, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6.5.    Zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie także do podania swojego numeru NIP lub PESEL, a także innych danych wynikających z przepisów prawa podatkowego celem rozliczenia podatku dochodowego od wygranej w Konkursie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6.6.    Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Brak podania danych osobowych przez Uczestnika będzie go dyskwalifikował z udziału w Konkursie.

6.7.    Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do podanych danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, żądania przenoszenia podanych danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oświadczenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

6.8.    Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności podmiotom obsługującym Administratora prawnie i księgowo.

6.9.    Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem.

6.10.             Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6.11.             Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7.   REKLAMACJE

7.1.    Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.

7.2.    Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty wskazanej w punkcie 2.3 Regulaminu. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.3.    Roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania.

7.4.    Reklamacje rozpatruje Komisja. Decyzja w sprawie wniesionej reklamacji zostaje wydana przez Komisję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora, decyzję doręcza się Uczestnikowi na piśmie.

7.5.    W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym, a także uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.   W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.

8.2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa

Polecane

pixel